Tuesday, February 26, 2019

Sadaksjdka

Accomplishment get over (This accomplishment includes your assessment of the activity conducted. The questions asked per item are just guides. You whitethorn look at other dimensions, but please retain the outline). gloss of Activity/ Project____________Tree Growing Activity_________________ College/ Unit___________COECS/ENG-107 NSTP 2______________ Date (s) Conducted______________ border district 1, 2013_____________________ Duration/ No. of hours/days_____February 8 March 1, 2013 (700 1000 A. M. )____ Total No. of participants__1__ Faculty ____Staff __32_ Students ____ Community . Background ? We contrive enjoyed the tree planting in the site we replaced the humiliated tree guards and recycled the broken tree guards to make a new one, we also cleaned the area and tally the tall grasses in the main site. 2. Target Beneficiaries ? The beneficiaries are the people in our community and also us too we can benefit to the trees that we set as the days pass we will feel the fresh advertise filtered by the trees we planted. 3. Objectives ? To enhance environmental conservation and stability ? To conserve the resplendent scenery of our nature To maintain the ecological balance 4. Insights/ Lessons Learned ? We in condition(p) that planting well behaved deeds is like planting trees. What we plant, we reap. The mahogany saplings seed will turn into healthy and shady trees, ensuring timber and clean seam for all of us. And when we do kindred and selfless acts, we foster brotherhood, and nurture good will among our fellowmen. Moreover, our lives have and will have more meanings. 5. Recommendation ? I wish to have more time for this activity for us to do more things and help the environment.And also we would want to do this activity in other places so we would return the better environment we had ever before. Submitted byNoted by ENG-107Mr Frederick Andal Sydney D. Bajenting ENG-101N Ang kabataan noon at ngayon Ang kabataan noon at ngayonay may maliit lamang n a puwang sa kanilang pagkakalayo sa kilos, gawi, ugali, pananamit, damdamin at iba pang bagay. Sinasabing ang mga kabataan noon ay higit na magalang, masunurin at mabait di-tulad ng mga kabataan ngayon. Lubhang taimtim sa pusot isipan nila ang kanilang ginagawa sa kabilang dako, ang kabataan ngayon ay may mapagwalang-bahalang saloobin.Lalong masinop sa pag-aayos ng katawan at pananamit at lubhang matapat sa pagsunod sa batas ang mga kabataan noon, kaya wika nga, ang kabataan noon ay hubog sa pangaral at kababaang- loob at ang asal ay ipinagmamalaki ng lahat. Kaiba naman ang mga kabataan ngayon. Mulatsilasa makabagong panahon kaya higit na maunlad sa pangangatwiran na kung magkaminsan ay napagkakamalang pagwawalang-galang sa kapwa. Lubhang mapangahas sa mga gawin at mahilig sa maraming uri ng paglilibang. Napakatayog ng mga mithiin nila at higit na maunlad ang tunguhin. Marami rin ang magkasimbat at magkasinsipag sa mga kabataan noon at ngayon.Ang kabataan noon at ngayon ay pag-asa n g bayan natin. Kapwasilamakabayan, mapagmahal, matulungin sa mga kaangkan at may mga mithiin abuhay. Ang pagkakaiba ay ayon sa lakad ng panahon. Hindi bat mayroon tayong Sampung Lider na mga Kabataan na pinipili taun-taon? Silaang saksi sa ating pinakamahuhusay na kabataan noon at ngayon. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong paglalaan ng konting oras muli maraming salamat at magandang umaga. Read the original fromTalumpati Ang Kabataan Noon at Ngayonhttp//thedailyblend. net/talumpati-ang-kabataan-noon-at-ngayon-1729. htmlixzz2Ntf3YM3x Under Creative Commons License attribution

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.